Om Dokument

Denne blankett brukes sammen med Varsel om oppmålingsforretning og er regulert i Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), se forskriftens § 37.

Det nye varslingsopplegget etter Matrikkeloven følger i prinsippet det gamle opplegget med en varslingsblankett og kvitteringsblankett. Partsstillings listen som nå ?kvitteringslisten? kalles er ment å dekke behovet for å synliggjøre alle parter for hverandre og angi i hvilken rolle de opptrer i ved varsel om og ved oppmålingsforretningen. Listen er forutsatt brukt både ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for forretningen. Listen angir også om man er hjemmelshaver eller opptrer med fullmakt. Originalen etableres av landmåler og beror hos han og ajourføres i takt med tilbakemeldinger i form av kvitterte kopier av listen eller kvittering ved fremmøte ved oppmålingsforretningen.

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing.

I oppmålingsforretning for ny grunneigedom, ny festegrunn, nytt jordsameige og uteareal til eigarseksjon, skal alle grensene merkjast og målast i marka og oppgivast med koordinatar. Merking og måling er ikkje nødvendig for grenser som er tilfredsstillande merkte og koordinatbestemte i tidlegare forretning eller sak for jordskifteretten, eller når kommunen har gitt løyve etter § 10 fjerde ledd.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal setjast fram overfor den kommunen som skal matrikkelføre forretninga. Kommunen skal gjennomføre og matrikkelføre forretninga utan unødig opphald. Kommunen og rekvirenten kan avtale lengre frist, men ikkje lengre enn to år.

Oppmålingsforretning er et begrep som innføres i matrikkeloven, og som erstatter begrepene kart- og delingsforretning etter den tidligere gjeldende delingsloven. Blanketten tilsvarer Byggblankett 5883.

Etter gjennomført oppmålingsforretning og matrikulering sender kommunen melding til tinglysing.

Reglene om oppmålingsforretning finner du i matrikkellovens kapittel 7.

Klikk her (PDF-fil) for veiledning til utfylling av blanketten. Nyttig informasjon om temaet finner du Statens Kartverk sine nettsider.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word