Merkevaren LawFil eies og driftes av AdvokatOnline AS med tjenester som tilbys på lawfil.no (Nettstedet).

  1. Hvem som kan legge ut innhold for salg

Tilbydere som ønsker å publisere innhold for salg på lawfil.no (heretter Selger), må oppfylle ett av følgende kriterier;

  • Advokat
  • Har tidligere vært aktiv advokat i løpet av de siste 5 årene
  • Kvalifisert jurist med kompetanse innen fagfeltet det skal publiseres maler
  • Annen kvalifisert person eller foretak med kompetanse innen særskilte fagfelt

Alle tilbydere som ønsker å publisere på Nettstedet må godkjennes av AdvokatOnline før man kan få status som Selger. AdvokatOnline betinger seg retten til å avvise tilbydere uten å måtte begrunne avslaget.

2. Hva som kan legges ut for salg

Alt innhold som skal publiseres må være av juridisk art. Med innhold menes alle avtalerettslige maler, formularer, artikler, øvrig juridisk litteratur og kommentarer, sjekklister og lignende.

AdvokatOnline betinger seg retten til å begrense utvalget av maler under de forskjellige kategoriene.

3. Krav til innholdet

Det innhold Selger publiserer på LawFil forutsettes eierskap og/eller har disposisjonsrett til å publisere innholdet. Selger erkjenner at han med aktsom god tro ikke kjenner til opphavsrettslig konflikt med andre aktørers eiendomsrett og/eller disposisjonsrett, derunder kollegaer og/eller arbeidsgiver, eller fra andre konkurrerende aktører tilbydere av juridisk maler (eksempelvis AdvokatOnline.no eller Rettsdata.no).

AdvokatOnline vil ha en kontroll av alt innhold før det blir publisert på Nettstedet for å sikre at innholdet svarer til den beskrivelse Selger har oppgitt, og at prisen som Selger ønsker er rimelig og henhold til LawFil sine retningslinjer for pris. AdvokatOnline v/LawFil er en formidler av det innhold som kan lastes ned på lawfil.no, og påtar seg ikke noe ansvar for det juridiske innholdet, jfr pkt 4.

Dokumentmaler som tillates lastet opp for salg må kunne redigeres av kjøper. Filene skal fortrinnsvis være av formatene Word (doc, docx), Open Office (odt) eller Excel (xls, xlsx). Acrobat (pdf) og PowerPoint (ppt, pptx) tillates til publisering av artikler eller annen informasjonstekst. Format for bilder tillates ikke (eksempelvis jpeg, tif).

Selger garanterer at alt innhold og filer som lastes opp på Nettstedet er uten virus eller annen skadelig programvare som kan skade Nettstedet eller Kjøper.

4. Selgers ansvar

Selger er ansvarlig for sitt innhold, dets kvalitet og aktualitet av de filer som kan kjøpes og lastes ned på Nettstedet.

Selger forplikter seg til å vedlikeholde alt sitt innhold slik at det til enhver tid er oppdatert etter endringer i lover, forskrifter, rettspraksis eller andre forhold.

Selgers navn og kontaktinformasjon vil fremkomme på aktuell webside hvor filen lastes ned fra. Selger kan også etter avtale med AdvokatOnline få presentere seg med bilde eller logo og en kort presentasjon av seg selv og med en oversikt over andre maler de har publisert.

Det etableres ikke noe alminnelig klientforhold mellom Selger og kjøper. Dersom kjøper har behov for juridisk bistand utover kjøpet av malen, kan kjøper ta direkte kontakt med Selger for bistand, eller Selger vil kunne videreformidle dette til et samarbeidende advokatkontor. Klientforhold etableres da på vanlige vilkår med Selger eller det samarbeidene advokatkontoret.

Dersom kjøper ved utarbeidelse av et dokument aktsomt har fulgt de anvisninger som er beskrevet av Selger, og det senere viser seg å inneholde juridiske feil eller mangler som medfører direkte eller indirekte økonomisk tap for kjøper, er Selger sitt erstatningsansvar i LawFil sine kjøpsvilkår begrenset oppad til dokumentets kjøpspris for kunden. Eventuelle økonomisk tap eller erstatning grunnet feil i dokumenter som kjøper har opprettet for tredjeparter erstattes ikke. AdvokatOnline kan ikke innestå for disse erstatningsbegrensingene dersom det oppstår rettslig tvist, de er kun veieldene i forholdet mellom kjøper og selger.

5. Opphavsrettslig beskyttelse

Alt innhold på LawFil sine sider, som kan kjøpes, er opphavsrettslig beskyttet av selgerne. Kjøper har kun tillatelse til å laste ned og bruke den nedlastede fil til eget bruk eller i egen profesjon til eget malarkiv. Kjøper kan ikke tiltransportere tredjepersoner den nedlastede filen, videreselges eller publiseres uten skriftlig samtykke fra Selger.

6. Prisfastsetting

Prisen kjøper må betale for å laste ned Selgers innhold fastsettes av AdvokatOnline etter avtale med Selger.

AdvokatOnline betinger seg retten til ensidig å bestemme og fastsette tidsbegrensede rabatter på inntil 50% og/eller gi begrensede kundegrupper inntil 25% rabatt. Selger kan også etter avtale med AdvokatOnline gi rabatter på sitt eget innhold.

Alt kjøp skjer ved bruk av VISA eller MasterCard. Alle priser overfor kjøper vil bi oppgitt inklusive mva.

AdvokatOnline betinger seg kostnadsfri tilgang til alt innhold for kontroll, og til avhjelp av kjøpere som ikke får lastet ned den kjøpte fil eller på andre måter hindres i å fullføre et kjøp.

7. Økonomisk oppgjør

Hvis annet ikke spesifikt er avtalt med Selger, skal inntekten fra salg deles 50/50 % mellom Selger og AdvokatOnline. Oppgjør kan gjøres på ett av følgende måter;

  1. Automatisk og umiddelbart oppgjør til Selges PayPal-konto. Selger må opprette egen konto på www.paypal.com hvor andel salgsinntekt vil bli overført til og deretter står beløpet til Selger disposisjon.
  2. Manuell avregning av oppgjør av AdvokatOnline AS. Avregnes pr kalendermåned med oppgjør innen den 15.ende i den etterfølgende måned til Selgers bankkonto. Selger blir ilagt et behandlings- og oppgjørsgebyr med kr 250 for hver måned det er inntekt og oppgjørsgrunnlag.

AdvokatOnline betinger seg retten til motregning i oppgjør til Selger dersom Kjøper reklamerer, forutsatt at reklamasjonen tas til følge av enten selger eller AdvokatOnline.

8. Opphør

Selger står selv fritt til når som helst og uten varsel å stenge tilgang til publisert innhold og slette sin egen selgerprofil/konto. Selger gjør dette selv på Nettstedet. Selger skal orientere AdvokatOnline om stengingen innen 3 dager etter stengingen har funnet sted.

AdvokatOnline forbeholder seg tilsvarende rett til å stanse tilgangen til ethvert innhold uten varsel eller å begrunne dette overfor Selger. Selger skal orienteres om stengingen innen 3 dager etter stengingen har funnet sted.

Ved Selgers død, eller Selger på annen måte ikke lenger tilfredsstiller kravene gitt i pkt 1, tilfaller bruks- og disposisjonsretten til det publiserte innhold med tilhørende filer til AdvokatOnline AS. AdvokatOnline kan fritt overdra dette innholdet til tredjepart med rett til å publisere innholdet og ta betaling.

9. Aksept av vilkår

Selger plikter å gjøre seg kjent med Nettstedets Generelle vilkår (med lenke), Kjøpsvilkår (med lenke) og Personvernerklæring (med lenke).

AdvokatOnline betinger seg å kunne endre Nettstedets vilkår uten varsel.

Ved å registrere seg på Nettstedet aksepterer Selger alle ovennevnte vilkår.

pr 06.02.2021 AdvokatOnline AS