Om Dokument

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom er i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003. Dette skjema er påbudt brukt ved søknader om konsesjon. Det forutsettes at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Blanketten er utstedt av Landbruksdirektoratet med kode LIDR-0359.

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal driftsplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales behandlingsgebyr. Gebyret blir oppkrevd av kommunen.

Rettledning følger vedlagt når du åpner blanketten.

Klikk her for en oversikt over regelverket for konsesjon; konsesjonsloven, forskrifter og rundskriv.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word