Om Dokument

Denne blankett er til bruk ved rekvisisjon av oppmålinsforretning som gjelder søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m.

Søknad gjelder tiltak som opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering.

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing.

I oppmålingsforretning for ny grunneigedom, ny festegrunn, nytt jordsameige og uteareal til eigarseksjon, skal alle grensene merkjast og målast i marka og oppgivast med koordinatar. Merking og måling er ikkje nødvendig for grenser som er tilfredsstillande merkte og koordinatbestemte i tidlegare forretning eller sak for jordskifteretten, eller når kommunen har gitt løyve etter § 10 fjerde ledd.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal setjast fram overfor den kommunen som skal matrikkelføre forretninga. Kommunen skal gjennomføre og matrikkelføre forretninga utan unødig opphald. Kommunen og rekvirenten kan avtale lengre frist, men ikkje lengre enn to år.

Oppmålingsforretning er et begrep som innføres i matrikkeloven, og som erstatter begrepene kart- og delingsforretning etter den tidligere gjeldende delingsloven. Blanketten tilsvarer Byggblankett 5880.

Etter gjennomført oppmålingsforretning og matrikulering sender kommunen melding til tinglysing.

Reglene om oppmålingsforretning finner du i matrikkellovens kapittel 7.

Nyttig informasjon om temaet finner du Statens Kartverk sine nettsider.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word