Om Dokument

Dette dokumentet er en mal på Protokoll ekstraordinær generalforsamling ved kapitalutvidelse i aksjeselskap, jfr aksjelovens kapitel 10 I. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer.

Beslutning om å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer treffes av generalforsamlingen hvis ikke noe annet er bestemt. Slik beslutning kan ikke treffes før selskapet er registrert. Bare aksjeeierne eller bestemte navngitte personer kan innbys til å tegne nye aksjer.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, jfr aksjeloven § 5-16. I protokollen skal generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal angi antallet avgitte stemmer, og hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmene representerer, samlet og for og mot den enkelte beslutningen, i den utstrekning dette er relevant for utfallet av avstemningen. Fortegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen.

Protokollen undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet og oppbevares på betryggende måte.

HUSKELISTE. Selskapet må etter generalforsamlingen:

  • foreta nødvendige oppdatering av vedtektene
  • foreta nødvendige endringer i aksjeeierboken
  • melde utvidelse av aksjekapitalen til Foretaksregisteret innen 3 måneder etter tegningsfristens utløp.

For øvrig vises det til aksjelovens kapitel 5 Generalforsamling som gir ytterlige regler for innkalling og avvikling av generalforsamlingen.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 21/10/2019
Antall sider 1-2
Filtype Word