Om Dokument

Denne egenerklæringen skal benyttes i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense og skal brukes både ved erverv av bebygd og ubebygd eiendom. Klikk her for nærmere informasjon og oversikt over regler som er aktuelle.

Denne blankett er i henhold til forskrift om konsesjonsfrihet av 08.12.2003. Blanketten er utgitt av Landbruksdirektoratet med kode LDIR-356.

Er eiendommen bebygd, og større enn 100 dekar eller har den mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring LDIR-360 brukes. Se nærmere informasjon fra Landbruksdirektoratet ved å klikke her.

Erklæringen skal kontrolleres og bekreftes av den kommunen der eiendommen ligger. Deretter vil kommunen overføre opplysninger til Kartverket digitalt. Du vil få tilbakemelding når du kan sende hjemmelsdokumentet (skjøte, festekontrakt eller lignende) til tinglysing til Kartverket Tinglysning, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Se nærmere informasjon og svar på aktuelle problemstillinger i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 15.1 om egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom, herunder bl.a. erverv ved arv, gave, kjøp og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven kap 3 eller i forskrift fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Når det gjelder bebygd eiendom behøver det ikke søkes konsesjon for eiendommer som ikke er over 100 dekar, der ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrket, jfr konsesjonslovens § 4 1. ledd pkt 4. Det samme gjelder blant annet tomter regulert til boligformål, jf konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2. Overdragelse fra nær familie er også unntatt fra konsesjonsplikt, jf konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word