Om Dokument

Dette varsel kan brukes i de tilfeller betaling av kjøpesummen eller lånet er misligholdt og fordringen er sikret ved salgspant. Varsel må sendes før salgsgjenstanden kan begjæres tilbakelevert, jfr tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 – 4-19.

Se tvangsfullyrdelseslovens kapittel 9 om tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver.

Et særlig tvangsgrunnlag kan begjæres tvangsfullbyrdet når to uker er gått etter at saksøkeren har sendt skriftlig varsel til saksøkte. I varselet, som tidligst kan sendes på forfallsdagen, skal det gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt.

Varsel kan unnlates dersom saksøkte verken har kjent oppholdssted eller kjent fullmektig med kjent oppholdssted som kan motta varsel på saksøktes vegne. Namsmyndigheten kan frita saksøkeren for varslingsplikten dersom det er grunn til å frykte at fullbyrdelsen ellers ville bli vanskeliggjort.

Unnlates varsel etter annet ledd, kan fullbyrdelse begjæres når to uker er gått fra forfallstiden.

Dersom du etter å ha fylt ut skjemaet har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.

 

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer det første året.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 17/12/2019
Antall sider 1
Filtype doc