Om Dokument

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i aksjer registrert i verdipapirsentralen er Panteloven § 4-1, (3).

Denne blanketten er tilrettelagt for banker og finansieringsinstitusjoner, jfr. finansavtaleloven § 52 og finansavtaleloven § 71. Blanketten kan også brukes dersom långiver ikke er bank eller finansieringsinstitusjon.

Blanketten skrives ut med 4 likelydende deler hvor del 1 beholdes av panthaver, del 2 av bank/finansforetak, del 3 av pantsetter og del 4 av låntaker. Totalt 8 sider. Det anbefales at hver del skrives ut på arkets begge sider, enten ved å skrive ut blankettene med tosidig utskrift dersom det er mulig, alternativt kopiere side 2 bak på side 1.

I tilfelle forfall av pantekravet etter avtale etter finansavtaleloven § 52 eller § 71 har panthaver rett til å realisere fondsaktivene på den pantsatte VPS-kontoen etter tvangsfullbyrdelseslovens regler eller ved salg gjennom uavhengig megler, etter panthavers valg. Panthaver gis ugjenkallelig fullmakt overfor kontofører, megler og eventuelt andre til å gi de instruksjoner som er nødvendige i forbindelse med realisasjonen. Panthaver har rett til å kreve og motta renter, utbytte og innløsningssummer som forfaller mens sikkerhetsstillelsen består. Panthaver har således rett til ensidig å endre de angitte bankkonti for renter, innløsning og utbytte, med melding til pantsetter. Det beløp panthaver mottar kan brukes til dekning av forfalte renter av pantekravet og forfalte deler av hovedstolen. Panthaver kan også motta og har sikkerhet i overskytende beløp i den utstrekning det etter panthavers skjønn vil være nødvendig til sikring av de uforfalte deler av panthavers krav.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 8
Filtype Word