Om Dokument

Dette dokument er til bruk for utleier til å si opp leieavtalen med sin leietaker. Husleielovens kapitel 9 regulerer leieforholds opphør.

Husleieloven stiller krav til oppsigelsen at den både skal være skriftlig og den skal begrunnes, jfr § 9-7. Oppsigelsen skal også opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leieren ikke protesterer innen fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven, jf. § 9-8 første ledd annet punktum, og at utleieren i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c. En oppsigelse som ikke fyller disse kravene er ugyldig.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag og for selvstendig leie av garasje eller bod.

Husleielovens bestemmeleser om oppsigelsen av leiekontrakt er de samme som for bolig og lokale, og kan ikke fravikes ved avtale, jfr husleielovens § 1-2.

For avtaler som gjelder eiendom i Akershus, Oslo, Bergen og Trondheim vil førsteinstans ved tvist mellom partene være Husleietvistutvalget.   I andre fylker/kommuner vil Forliksrådet være førsteinstans.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word