Om Dokument

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Akershus, Oslo, Bergen (og Trondheim fra 01.10.2010) med hjemmel i husleieloven § 12-5. Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse.
 
Husleietvistutvalget kan behandle saken uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson. Saken kan for eksempel dreie seg om skyldig leie, erstatningskrav, oppsigelse, mangler ved leiligheten, leiesummens størrelse eller partenes rettigheter og plikter for øvrig.

Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapitel 2.

En fullmektig må levere en skriftlig fullmakt. En fullmakt gir normalt bare rett til å representere parten. Advokater og inkassobyråer trenger ikke å fremvise en slik alminnelig fullmakt. Skal fullmektigen også ha mulighet til å inngå forlik på partens vegne, må dette fremgå av fullmakten. Dette gjelder også advokater og inkassobyråer.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe, jfr. avtalelovens § 16, jfr. § 12.

Det er ingen plikt til å bruke dette fullmaktsskjema. Skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel for å få med de nødvendigste opplysningene for at Husleietvistutvalget kan godkjenne fullmakten.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 21/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word