Om Dokument

I saker der en av partene eller tvistegjenstanden har tilknytning til andre land, vil verneting reguleres av tvisteloven § 4-3 og Luganokonvensjonen, som er gjort til norsk rett etter tvisteloven § 4-8.

Dette dokumentet er i henhold til Luganokonvensjonens artikkel 57 (4) vedlegg VI:

Den kompetente myndighet i en stat er bundet av Luganokonvensjonen, hvor et autentisk dokument ble utarbeidet eller registrert, skal på anmodning fra enhver med rettslig interesse, utstede en bekreftelse utferdiget på standardskjemaet i vedlegg VI til konvensjonen.

Kapittel IV  Autentiske offentlig bekreftede dokumenter og rettsforlik

Artikkel 57
1. Et offentlig bekreftet dokument som er utstedt som autentisk og er tvangskraftig i en konvensjonsstat, skal på begjæring erklæres tvangskraftig i en annen konvensjonsstat etter reglene i artikkel 38 følgende. Den domstol som en innsigelse (appell) er inngitt til etter artikkel 43 eller artikkel 44 kan bare avvise eller oppheve en avgjørelse som erklærer en dom for tvangskraftig dersom fullbyrdelse på grunnlag av dokumentet åpenbart vil virke støtende på rettsordenen («ordre public») i mottakerstaten.

2. Avtaler om underholdsplikt inngått overfor en forvaltningsmyndighet eller bekreftet av en slik myndighet skal også betraktes som autentiske offentlig bekreftede dokumenter i henhold til nr. 1.

3. Dokumentet må oppfylle de vilkår som er satt for å kunne fastslå at det er autentisk etter reglene i utstedelsesstaten.

4. Bestemmelsene i kapittel III avsnitt 3 får anvendelse så langt de passer. Kompetent myndighet i den konvensjonsstat der et autentisk offentlig bekreftet dokument ble utarbeidet eller registrert, skal på begjæring fra enhver med rettslig interesse, utstede en bekreftelse utferdiget på standardskjemaet i vedlegg VI til konvensjonen her.

Klikk her for nærmere informasjon fra Justisdepartementet.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer det første året.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 17/12/2019
Antall sider 2
Filtype doc